Dienstenoverzicht

Kwaliteitsborging

ZEKERHEID VOOR ALLES

Om de opdrachtgever zekerheid te bieden voor de succesvolle voltooiing van het project, hanteert Steegman Elektrotechniek bij het ontwerpen/ontwikkelen, het vervaardigen, het installeren en de nazorg een kwaliteitszorgsysteem op basis van NEN-ISO 9001. Tevens mogen wij ons BORG Technisch Beveiliginsbedrijf noemen en zijn wij gecertificeerd voor het uitvoeren van elektrotechnische veiligheidskeuringen conform de SCIOS scope 8 en 10. Mede hieruit ontlenen wij ons 86-jarig bestaansrecht. Dit blijkt mede uit de reeds jarenlange relatie met de diverse opdrachtgevers. Per project wordt bezien in hoeverre specifieke kwaliteitseisen gelden en wordt daarvoor een plan opgesteld en ingepast in de planning.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VEILIGHEID

Ons bedrijf heeft het predikaat VCA** en werkt volledig conform de procedures van dit veiligheidsbeheerssysteem. Ter bevordering van goede arbeidsomstandigheden op het werk hanteren wij een Arbobeleidsplan. Bij de uitvoering van werkzaamheden treedt zij meestal op naast bijvoorbeeld een bouwkundig aannemer. Deze treedt in veel gevallen op als coördinator op het werk. Gebruikelijk is dat door één van hen in samenspraak met de overige aannemers gezamenlijk een projectplan (Arbo/ veiligheid) wordt opgesteld ten behoeve van alle aannemers. Naast dit projectplan worden aanvullende richtlijnen/ aanwijzingen, specifiek voor dat werk, verstrekt aan de leidinggevende monteur.

Als onderdeel van de bevordering van de arbeidsomstandigheden heeft het merendeel van de personeelsleden de EHBO-opleiding met succes afgesloten en worden periodieke bijscholingscursussen verzorgd. Tevens heeft het merendeel van de monteurs de cursus ‘Veilig werken aan laagspanningsinstallaties’ gevolgd. Overigens worden bij onze werken het Arbo-Beleidsplan en de bepalingen gesteld in de NEN 1010, de NEN 3140 en indien van toepassing de NEN 3134 gehanteerd, die de voorzorgsmaatregelen aangeven om ongevallen te voorkomen.

MILIEUZORG

Om bij de uitvoering van projecten de kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieuaspecten te waarborgen is binnen Steegman Elektrotechniek een zorgsysteem opgezet met als doel:

  • De organisatie van het bedrijf en de uitvoering van de werkzaamheden zodanig te optimaliseren en te beheren, dat aan de wensen en afspraken van de opdrachtgevers kan worden voldaan.
  • Het continu verbeteren van de arbeids- en milieuomstandigheden om zodoende mogelijk persoonlijk letsel, evenals milieu en materiële schade, te voorkomen. Dit zowel voor eigen medewerkers als voor derden.

Deze werkwijze is vastgelegd en geborgd in een intern zorgsysteem dat voldoet en gecertificeerd is conform de NEN ISO 9001 en VCA**.

Deze planmatige aanpak van een veilige, gezondheids- en milieubewuste doelmatige en efficiënte realisatie van elk project leidt tot een kwalitatief uitstekende installatie en tevredenheid van de opdrachtgever.