Dienstenoverzicht

Inspectie

NEN1010

Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN1010 dé norm en kent door de aanwijzing van uit het bouwbesluit een wettelijk kader.

Meer hierover op de site van de rijksoverheid bouwbesluit online

NEN 1010-6 Deel 6 van de NEN 1010 bevat de voorschriften en inspectie-eisen voor het uitvoeren van de eerste inspectie voor ingebruikstelling van de elektrische installatie. Maar is daarentegen niet verplicht volgens het Bouwbesluit.

Toch zijn er belangrijke redenen om toch een NEN 1010 inspectie uit te laten voeren:

  • Met een NEN 1010 inspectie en het bijbehorende rapport heeft u het bewijs dat uw Elektrische installatie daadwerkelijk volgens de wettelijke eisen is aangelegd.
  • U bent als werkgever verplicht de veiligheid van uw medewerkers te borgen (ARBO-wetgeving). Dit geldt ook voor de nieuwe elektrische installatie. Met het NEN 1010 rapport kunt u aantonen dat dit ook zo is.

Wanneer wij uw nieuwe elektrische installaties op basis van de NEN 1010 inspecteren wordt deze volledig visueel gecontroleerd en worden er diverse metingen verricht. De gegevens worden in het inspectierapport verwerkt die u voorafgaand aan de oplevering ontvangt. In dit rapport zal vermeld worden of de elektrische installatie wel of niet voldoet aan de bepalingen uit de NEN 1010 en /of veilig gebruikt kan worden.

Wanneer wij uw bestaande elektrische installaties op basis van de NEN 1010 inspecteren worden gemaakte afspraken met betrekking tot de omvang vastgelegd in een inspectieovereenkomst. Volgens de gemaakte afspraken wordt de installatie visueel gecontroleerd en worden de metingen verricht, de bevindingen worden in het inspectierapport verwerkt. In dit rapport zal vermeld worden of de elektrische installatie wel of niet voldoet aan de bepalingen uit de NEN 1010 en /of veilig gebruikt kan worden.

Contact

NEN3140

De norm NEN 3140 (bedrijfsvoering van elektrische installaties) bestaat uit 3 onderdelen

  • Organisatie en personeel
  • Instructie en aanwijzingen
  • Inspectie en toezicht

Organisatie en personeel omvat het opzetten van een beleid rondom de bedrijfsvoering van elektrische installaties en arbeidsmiddelen; het opzetten van een structuur van verantwoordelijkheden en het definiëren van de werkzaamheden.

Instructie en aanwijzing zorgt dat werkzaamheden aan de elektrotechnische installaties uitsluitend door juist opgeleide en bevoegde personen worden uitgevoerd.

Inspectie en toezicht bestaat uit de uitvoering van de inspectie en het toezicht op de installatie; een onderdeel hiervan is het opstellen van een inspectieplan voor installaties, machines en arbeidsmiddelen.

Steegman Elektrotechniek heeft een ruime ervaring om u te adviseren en assisteren bij het invulling geven aan uw bedrijfsvoering op basis van de NEN 3140. Voor de inspecties zijn wij door Scios (scope 8) gecertificeerd.

Contact

NTA 8220

Één op de drie branden wordt veroorzaakt door een defect in de elektrische installatie waardoor verzekeraars inspecties van elektrische installaties actief stimuleren.

Als voorbeeld deze specifieke site van Interpolis.

In de praktijk werd er dan er een NEN 3140-inspectie voorgeschreven, welke norm eigenlijk ongeschikt voor dit doel geschikt is.

Door Techniek Nederland, iKeur en het Verbond van Verzekeraars is de NTA 8220 ontwikkeld en wordt beheerd door het Nederlands normalisatie instituut.

De Nederlands Technische Afspraak 8220 is geen vervanging van de NEN 3140, maar specifiek gericht op het signaleren van brandrisico’s veroorzaakt door de elektrische installatie. Het signaleren van andere risico’s door de elektrische installatie (zoals veiligheid, gezondheid, welzijn of bedrijfscontinuïteit) zijn geen onderdeel van deze controlemethodiek.

Meer hier over op de site van Techniek Nederland

Steegman elektrotechniek is door Scios gecertificeerd (scope 10) voor het uitvoeren van inspecties op basis van de NTA 8220.

Een inspectie van de elektrische installaties op basis van de NTA 8220 inspecteren wordt volledig afgestemd op de de risicofactoren van uw bedrijf en bestaat altijd uit een visuele controle, metingen en beproevingen en infraroodopnames (thermografie) van de verdeelinrichtingen. De bevindingen worden volgens de scope 10 methodiek in het inspectierapport en het portal verwerkt.

Contact

INSPECTIE VAN ELEKTRISCHE MACHINES EN APPARATUUR (ARBEIDSMIDDELEN)

De veiligheid van de elektrische installatie houdt niet op bij de wandcontactdoos of de aangesloten apparatuur/machines.
Vanuit de ARBO-wet en certificeringinstanties zoals VCA maar ook verzekeringsmaatschappijen vanuit hun aansprakelijkheidsverzekering moeten elektrische machines en apparatuur periodiek worden geïnspecteerd.
Steegman elektrotechniek beoordeeld uw elektrische machines en apparatuur volgens de methodiek van de NEN 3140. Wij hebben ruime ervaring met het inrichten van administratieve systemen om arbeidsmiddelen te registreren en beheren variërend van een registratielijst tot volledig geautomatiseerde systemen waarbij gebruikers automatisch per mail worden geïnformeerd over de inspectiestatus van de machines en apparatuur.
Contact

MEDISCH GEBRUIKTE RUIMTEN

Letterlijk staat in de NEN1010:
“In medisch gebruikte ruimten moet de veiligheid van patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met medische elektrische toestellen, worden gewaarborgd.”
“Veiligheid kan worden bereikt door waarborging van de veiligheid van de installatie alsmede een veilige bediening en onderhoud van de met de installatie verbonden medische elektrische toestellen.”

Inspecteurs van Steegman Elektrotechniek beschikken over de benodigde opleiding, kennis ervaring en apparatuur om uw medisch geclassificeerde ruimte(n) op elektrotechnisch gebied te beoordelen volgens de geldende normen en voorschriften.

Contact

THERMOGRAFIE

Fouten en/of defecten in elektrische installaties uiten zich vaak in temperatuurverhogingen van de installatiedelen. Wanneer deze symptomen niet tijdig worden onderkend, kunnen ze uiteindelijk leiden tot storingen en/of brand.

Thermografisch onderzoek is een beproefde methode om potentiële defecten in een vroeg stadium te traceren.

Met deze inspectiemethode is het mogelijk om op een snelle manier defecten zoals slechte elektrische verbindingen overbelasting en asymmetrie op te sporen.

Thermografie is op zich zelf geen volwaardige inspectiemethode als vervanging van een inspectie op basis van de NEN 3140 en/of NEN 1010, maar is wel een snelle en veilige manier om optredende fouten in een elektrische installatie te ontdekken.

Thermografische inspecties van elektrotechnische installaties worden door Steegman Elektrotechniek uitgevoerd op basis van de NPR 8040-1.

Contact

ANALYSE

Elektriciteit en elektrische apparatuur zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Dag en nacht wordt elektriciteit gebruikt; thuis, op het werk en in het verkeer voor verlichting, verwarming en apparaten. Vanuit de overheid moeten tal van energiebesparende maatregelen genomen worden denk hierbij aan het plaatsen van zonnepanelen, ledverlichting en frequentiegeregelde aandrijvingen.

Al deze energiebesparende apparaten vervuilen het stroomnet en beïnvloeden de power quality (kwaliteit van spanning en stroom) negatief. Tegelijkertijd is deze apparatuur steeds gevoeliger voor de vervuiling die ze zelf veroorzaken. Dit heeft grote gevolgen voor de stabiliteit van de elektrische energievoorziening. Steegman Elektrotechniek heeft de kennis expertise en de modernste meetapparatuur in huis om de staat van de installatie te monitoren en inzichtelijk te maken.

POWER QUALITY ANALYSE

Power Quality is een term die wordt gebruikt om de onderlinge interactie van spanningen en stromen in een elektrische installatie aan te duiden. Voor een betrouwbare werking van elektrische componenten in een installatie is de kwaliteit van de aangelegde spanning en opgenomen stromen extreem belangrijk.

Een “gezonde” spanning leidt tot lagere onderhoudskosten, helpt uitval voorkomen en bespaart elektrische energie.

Een slechte Power Quality is de oorzaak van veel onverklaarbare storingen in een installatie.

Afhankelijk van het type, grote, omvang en de aart van de problemen wordt bepaald op welke punten binnen de installatie gemeten moet worden. Dit kan één tot meerdere punten betreffen. De relevante meetgegevens worden in een rapport verwerkt, in dit rapport zal de omvang en mogelijke oorzaak vermeld worden samen met een advies welke eventuele aanpassingen er kunnen worden gemaakt.

Steegman Elektrotechniek voert metingen uit conform de norm NEN-EN 50160 Dit is een Nederlandse norm, gebaseerd op de Europese norm, waarin de vereiste kwaliteit van de spanning is bepaald.

CAPACITEIT ANALYSE

Met een capaciteit analyse wordt er bepaald of de elektrische installatie een mogelijke uitbreiding kan ondersteunen.

Afhankelijk van het type, grote en omvang van de installatie(s) wordt bepaald op welke punten binnen de installatie gemeten kan worden. Dit kan één tot meerdere punten betreffen. De relevante meetgegevens worden in een rapport verwerkt, in dit rapport zal vermeld worden of de elektrische installatie wel of niet kan worden uitgebreid samen met een advies welke eventuele aanpassingen er kunnen worden gemaakt.

Contact

KABELDETECTIE

Precieze informatie over de locatie van ondergronds leidingwerk wordt steeds belangrijker om medewerkers, apparatuur en infrastructuur te beschermen tijdens graafwerkzaamheden. Het is verstandig om leidingen op te sporen en te markeren voordat men begint te werken. Steegman Elektrotechniek kan door middel van kabeldetectie precies in kaart brengen waar kabels lopen.
Stroomonderbrekingen, kabelbreuk, kortsluitingen, sluimerende storingen in kabels kunnen wij ook voor u detecteren, en de lokatie van fout plaats bepalen.

Contact

DATA NETWERKEN

Een essentieel onderdeel van het aanleggen van een datanetwerk is het meten na de aanleg van de bekabeling. Het doel hiervan is het detecteren van eventuele fouten in de bekabeling. Deze kunnen immers van grote invloed zijn op de totale performance van het netwerk.

De resultaten van de metingen, geven een goed beeld over de betrouwbaarheid van uw datanetwerk. Deze informatie van de metingen en analyses worden per aansluiting verwerkt in een rapport

Contact